logo

NGỒI

ZIT có nghĩa là gì?

ZIT có nghĩa là 'Vết hoặc mụn'.

Tóm tắt các điểm chính

'Đốm hoặc Mụn' là định nghĩa phổ biến nhất cho NGỒI trên Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram và TikTok.
NGỒI
Sự định nghĩa:Đốm hoặc mụn
Kiểu:Từ lóng (Biệt ngữ)
Khả năng đoán:
2: Khá dễ đoán
Người dùng điển hình:
Người lớn, Thanh thiếu niên và Dưới 13 tuổi

Ví dụ về ZIT được sử dụng trong văn bản

NGỒI