logo

WBK

WBK có nghĩa là gì?

Từ viết tắt WBK có nghĩa là 'We Been Knew,' là một cụm từ tiếng lóng có nghĩa là 'Tôi biết.'

Tóm tắt các điểm chính

'We Been Knew' (tức là 'Tôi biết') là định nghĩa phổ biến nhất cho WBK trên Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter và Instagram.
WBK
Sự định nghĩa:Chúng tôi đã biết
Kiểu:Viết tắt
Khả năng phỏng đoán:
4: Khó đoán
Người dùng điển hình:
Người lớn và Thanh thiếu niên

Ví dụ về WBK được sử dụng trong văn bản

WBK