logo

TGIF

TGIF có nghĩa là gì?

TGIF có nghĩa là 'Cảm ơn Chúa, Hôm nay là Thứ Sáu!'.

Tóm tắt các điểm chính

'Cảm ơn Chúa, hôm nay là thứ sáu!' là định nghĩa phổ biến nhất cho TGIF trên Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram và TikTok.
TGIF
Sự định nghĩa:Cảm ơn Chúa đã là thứ sáu!
Kiểu:Viết tắt
Khả năng đoán:
2: Khá dễ đoán
Người dùng điển hình:
Người lớn và Thanh thiếu niên

Ví dụ về TGIF được sử dụng trong văn bản

TGIF