logo

RẮN

RẮN có nghĩa là gì?

SNAKING có nghĩa là 'Hành động tán tỉnh điên cuồng.'

Tóm tắt các điểm chính

'Hành động tán tỉnh điên cuồng' là định nghĩa phổ biến nhất cho RẮN trên Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram và TikTok.
RẮN
Sự định nghĩa:Hành động tán tỉnh điên cuồng
Kiểu:Từ lóng (Biệt ngữ)
Khả năng phỏng đoán:
3: Có thể đoán được
Người dùng điển hình:
Người lớn

Ví dụ về SNAKING được sử dụng trong văn bản

RẮN