logo

SMHID

SMHID có nghĩa là gì?

SMHID có nghĩa là 'Lắc đầu trong tuyệt vọng.'

Tóm tắt các điểm chính

'Lắc đầu trong tuyệt vọng' là định nghĩa phổ biến nhất cho SMHID trên Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram và TikTok.
SMHID
Sự định nghĩa:Lắc đầu trong tuyệt vọng
Kiểu:Viết tắt
Khả năng đoán:
2: Khá dễ đoán
Người dùng điển hình:
Người lớn và Thanh thiếu niên

Ví dụ về SMHID được sử dụng trong văn bản

SMHID