logo

PFA

PFA có nghĩa là gì?

PFA có nghĩa là 'Vui lòng tìm Đính kèm.'

Tóm tắt các điểm chính

'Vui lòng Tìm Đính kèm' là định nghĩa phổ biến nhất cho PFA trên Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram và TikTok.
PFA
Sự định nghĩa:Xin tìm phần đính kèm
Kiểu:Viết tắt
Khả năng đoán:
2: Khá dễ đoán
Người dùng điển hình:
Người lớn và Thanh thiếu niên

Ví dụ về PFA được sử dụng trong văn bản

PFA