logo

NSF

NSF có nghĩa là gì?

NSF có nghĩa là 'Không quá nhanh.'

Tóm tắt các điểm chính

'Không nhanh như vậy' là định nghĩa phổ biến nhất cho NSF trên Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram và TikTok.
NSF
Sự định nghĩa:Không quá nhanh
Kiểu:Viết tắt
Khả năng đoán:
2: Khá dễ đoán
Người dùng điển hình:
Người lớn và Thanh thiếu niên

Định nghĩa thứ hai cho NSF

Ý nghĩa này cũng được ghi nhận:
NSF
Sự định nghĩa:Không đủ vôn
Kiểu:Viết tắt
Khả năng đoán:
2: Khá dễ đoán
Người dùng điển hình:
Người lớn và Thanh thiếu niên

Ví dụ về NSF được sử dụng trong văn bản

NSF