logo

CỦA TÔI

MYN có nghĩa là gì?

MYN có nghĩa là 'Tâm trí cổ của bạn.'

Tóm tắt các điểm chính

'Mind Your Neck' là định nghĩa phổ biến nhất cho CỦA TÔI trên Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter và Instagram. Đây là một số thông tin thêm về CỦA TÔI :
CỦA TÔI
Sự định nghĩa:Nhớ cái cổ của bạn
Kiểu:Viết tắt
Khả năng phỏng đoán:
3: Có thể đoán được
Người dùng điển hình:
Người lớn và Thanh thiếu niên

Ví dụ về MYN được sử dụng trong văn bản

CỦA TÔI