logo

MMC

MMC có nghĩa là gì?

MMC có nghĩa là 'Thẻ đa phương tiện.'

Tóm tắt các điểm chính

'Thẻ đa phương tiện' là định nghĩa phổ biến nhất cho MMC trên Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram và TikTok.
MMC
Sự định nghĩa:Thẻ đa phương tiện
Kiểu:Viết tắt
Khả năng đoán:
2: Khá dễ đoán
Người dùng điển hình:
Người lớn và Thanh thiếu niên

Ví dụ về MMC được sử dụng trong văn bản

MMC