logo

MFEO

MFEO có nghĩa là gì?

MFEO có nghĩa là 'Dành cho nhau.'

Tóm tắt các điểm chính

'Dành cho nhau' là định nghĩa phổ biến nhất cho MFEO trên Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram và TikTok.
MFEO
Sự định nghĩa:Làm cho nhau
Kiểu:Viết tắt
Khả năng phỏng đoán:
2: Khá dễ đoán
Người dùng điển hình:
Người lớn và Thanh thiếu niên

Ví dụ về MFEO được sử dụng trong văn bản

MFEO