logo

THÀNH VIÊN

LID có nghĩa là gì?

LID có nghĩa là 'Ounce of Cannabis.'

Tóm tắt các điểm chính

'Ounce of Cannabis' là định nghĩa phổ biến nhất cho THÀNH VIÊN trên Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram và TikTok.
THÀNH VIÊN
Sự định nghĩa:Ounce of Cần sa
Kiểu:Từ lóng (Biệt ngữ)
Khả năng phỏng đoán:
5: Cực kỳ khó đoán
Người dùng điển hình:
Người lớn

Hình ảnh cho LID

Khi tôi viết THÀNH VIÊN , Ý tôi là:

ý nghĩa của LID
Nắp có nguồn gốc từ việc đong cần sa vào một cái nắp thiếc thuốc lá, có thể chứa khoảng một ounce.

Định nghĩa thứ hai cho LID

Ý nghĩa này cũng được ghi nhận:
THÀNH VIÊN
Sự định nghĩa:Mũ nồi quân sự
Kiểu:Từ
Khả năng phỏng đoán:
3: Có thể đoán được
Người dùng điển hình:
Chuyên gia

Ví dụ về LID được sử dụng trong văn bản

THÀNH VIÊN