logo

ISTR

ISTR có nghĩa là gì?

ISTR có nghĩa là 'Tôi dường như nhớ lại.'

Tóm tắt các điểm chính

'Tôi có vẻ nhớ lại' là định nghĩa phổ biến nhất cho ISTR trên Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram và TikTok.
ISTR
Sự định nghĩa:Tôi dường như nhớ lại
Kiểu:Viết tắt
Khả năng phỏng đoán:
4: Khó đoán
Người dùng điển hình:
Người lớn và Thanh thiếu niên

Ví dụ về ISTR được sử dụng trong văn bản

ISTR