logo

IJK

IJK có nghĩa là gì?

IJK có nghĩa là 'Tôi chỉ đùa thôi.'

Tóm tắt các điểm chính

'Tôi chỉ là trò đùa' là định nghĩa phổ biến nhất cho IJK trên Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram và TikTok.
IJK
Sự định nghĩa:Tôi chỉ đua thôi
Kiểu:Viết tắt
Khả năng đoán:
4: Khó đoán
Người dùng điển hình:
Người lớn và Thanh thiếu niên

Ví dụ về IJK được sử dụng trong văn bản

IJK