logo

FTL

FTL có nghĩa là gì?

FTL có nghĩa là 'Nhanh hơn Ánh sáng.'

Tóm tắt các điểm chính

'Nhanh hơn ánh sáng' là định nghĩa phổ biến nhất cho FTL trên Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram và TikTok.
FTL
Sự định nghĩa:Nhanh hơn ánh sáng
Kiểu:Viết tắt
Khả năng phỏng đoán:
4: Khó đoán
Người dùng điển hình:
Người lớn và Thanh thiếu niên

Định nghĩa thứ hai cho FTL

Ý nghĩa này cũng được ghi nhận:
FTL
Sự định nghĩa:Vì sự mất mát
Kiểu:Viết tắt
Khả năng phỏng đoán:
4: Khó đoán
Người dùng điển hình:
Người lớn

Ví dụ về FTL được sử dụng trong văn bản

FTL