logo

DCED

DCED có nghĩa là gì?

DCED có nghĩa là 'Bị loại bỏ.'

Tóm tắt các điểm chính

'Không được tán thành' là định nghĩa phổ biến nhất cho DCED trên Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram và TikTok.
DCED
Sự định nghĩa:Giải tán
Kiểu:Viết tắt
Khả năng phỏng đoán:
5: Cực kỳ khó đoán
Người dùng điển hình:
Người lớn và Thanh thiếu niên

Ví dụ về DCED được sử dụng trong văn bản

DCED